Veli KOÇLU

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANI

ULUBEY BELEDİYESİ

"keşfetmeye değer bir kent sizi bekliyor."

İHALELER

UŞAK/ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA AİT UŞAK İLİ, ULUBEY İLÇESİ, ÜYÜKBAŞI MAHALLESİ, NAMIK KEMAL CADDESİNDE BULUNAN GÖLBAŞI PARKININ KİRA İHALESİNE AİT İLAN METNİ

 

Mülkiyeti Ulubey Belediye Başkanlığı’na ait olan, Gölbaşı Parkı; “Çay ocağı ve bahçesi” vasıflı taşınmaz ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde 12 ay süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile arsa olarak kiraya çıkartılmıştır.

İLİ                        : Uşak

İLÇESİ                        : Ulubey

MAHALLE                        : Üyükbaşı Mahallesi

SOKAK/CADDDE             : Namık Kemal Caddesi

CİNSİ                                : Çay Ocağı ve bahçesi

MUHAMMEN BEDEL        : 150,00 TL.

GEÇİCİ TEMİNAT                : 54,00 TL.

İHALE TARİH VE SAATİ        : 13.06.2019  - 14.00

 

TAŞINMAZLARIN MEVCUT DURUMU        : Gölbaşı Parkı Çay Bahçesi ve Çay Ocağıdır.

 

I-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Ulubey Belediyesi Başkanlık Makamının 30.05.2019 tarih ve M.64.3.ULU.0.11.00.00/ …. sayılı yazısı, Belediye Başkanı’nın 30.05.2019 tarih ve …. sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde;

 

1- İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması,

2- Kira bedeli her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE  (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak)  oranında kira artışı eklenerek bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

3-  Kira süresi 12 ay olması, 

4- Konu olan taşınmazlar için kira sözleşmesinin bitişinde kiralanan yer aynı durumda geri alınması kira ihalesine konulmuştur.

 

II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13 ULUBEY/UŞAK adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu’n da toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

 

III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13 ULUBEY/UŞAK adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası’nda görebileceklerdir. 

 

IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; 

 

  1. Gerçek kişiler; 

1 -Nüfus cüzdanı (fotokopi) 

2-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı) 3-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

4-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı) 

5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı)

6-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ulubey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı) 

7-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) 

8-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı) 

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. 

 

  1. Tüzel kişiler ise; 

1- Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı) 2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı) 

3-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)

4-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı) 

5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.) 

6-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı) 

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Ulubey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı) 

8- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı) 

Not; Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

 

V- Oda belgesi, ticaret sicil gazetesi ve sabıka belgelerinin sunuluş şekli; 

 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, oda belgesi zorunlu değildir. Oda belgesinin olması durumunda kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin varsa vekilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

c) Sabıka belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin varsa vekilinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde, Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır. 

 

VI- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

TEL        : 0 276 716 10 20 – 0 276 716 11 13 

FAKS      : 0 276 716 25 22 

ADRES   : Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13   Ulubey Belediye Başkanlığı   ULUBEY/UŞAK         

 

 

İLAN OLUNUR